Vaikuttaminen


Video: Helsingin seudun kauppakamari

Julkiseen päätöksentekoon vaikuttaminen elinkeinoelämälle suotuisan toimintaympäriston luomiseksi on yksi kauppakamarin tärkeimmistä tehtävistä. Kauppakamarin edunvalvonnan painopisteitä ovat fyysisen toimintaympäristön kehittäminen ja alueen osaamisresurssien turvaaminen. Edunvalvonnassa toimitaan yhteistyössä erityisesti Rauman kauppakamarin, Satakuntaliiton, seudullisten kehittämisyhtiöiden, yrittäjäjärjestöjen ja alueen kuntien kanssa.

Kauppakamari vaikuttaa alueensa viranomaisiin yrityksille tärkeissä asioissa jo suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa. Edunvalvonta painottuu jäsenyritysten näkemysten esille tuomiseen ja asioiden eteenpäin viemiseen. Keskeisiä asioita ovat muun muassa:

  • liikennekysymykset
  • osaavan työvoiman saatavuus
  • aluesuunnittelu
  • yritysten tarpeita vastaavan koulutuksen kehittäminen

Yritysten toimintaedellytyksiä kehitetään aloittein, lausunnoin ja järjestämällä kokouksia ja seminaareja sekä yhteistyöprojekteja. Vaikuttamisen välineitä ovat myös selvitykset ja kyselyt ajankohtaisista asioista. Verkostoituminen sekä yksityisen ja julkisen sektorin välinen kumppanuus ovat avainasemassa tulosten aikaansaamisessa.


Valiokunnat vaikuttamisen työkaluna ​​​​​​​

Vaikuttamistyötä tehdään kauppakamarin seitsemässä valiokunnassa, joihin kuuluu 120 jäsenyrityksissä toimivaa oman alansa asiantuntijaa. Valiokunnissa nostetaan esille ajankohtaisia aiheita ja tärkeitä vaikuttamisen paikkoja. Toiminnassa pyritään proaktiivisuuteen, etupainotteiseen kannanottoon ja aitoon vaikuttamiseen konkreettisen toiminnan keinoin.

Kauppakamaritoimintaan sitoutuneet luottamushenkilöt ovat keskeisiä vaikuttajia edunvalvonnassa. Kauppakamari vaikuttaa ja esittää elinkeinoelämän näkemyksiä talousalueensa kunnille ja valtion viranomaisille. Kauppakamarijärjestön voimana on edunvalvonnan monipuolisuus ja vaikuttavuus.