Vähimmäisosakepääoman vaatimus poistui 1.7.2019

Yksityistä osakeyhtiötä, asunto-osakeyhtiötä ja osuuskunnan vararahastointia koskeva 2 500 euron vähimmäispääomavaatimus poistui 1.7.2019.

Perustelut muutokselle
​​​​​​​

Muutoksen tarkoituksena oli helpottaa ammatinharjoittamista ja muuta mikro- ja pienyritystoimintaa ilman henkilökohtaista vastuuta. Tavoitteena oli yksityisten osakeyhtiöiden hyödyntämisen helpottaminen pienimuotoisessa ja aloittavassa liiketoiminnassa sekä rekisterikäytäntöjen digitalisoinnin edistäminen.

Velkojansuojan kannalta ei 2 500 euron pääomavaatimuksella ole merkitystä. Asunto-osakeyhtiössä osakkeiden ostajien suoja taasen perustuu RS-järjestelmään ja asuntokauppalainsäädäntöön. Osuuskunnan rahastointivelvoitteen poistamista pidettiin tarpeellisena yritysmuotojen tasapuolisen kohtelun vuoksi.

Valtaosa EU-maista on jo poistanut osakepääomavaatimuksen.

Mitä muutos käytännössä tarkoittaa

1.7.2019 alkaen osakeyhtiön voi perustaa ilman minkäänlaista pääomaa. Jos yhtiöjärjestyksessä ei ole määrätty osakkeen nimellisarvoa ja yhtiöön sijoitetaan osakkeista maksettava määrä, voidaan tämä määrä merkitä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon kokonaisuudessaan.

Jos nimellisarvo on määrätty, tulee osakepääomaan edelleen merkitä nimellisarvoa vastaava määrä merkintähinnasta.

Patentti- ja rekisterihallitukselle ei tarvitse antaa selvitystä osakepääoman maksamisesta.

Osakepääoman alentaminen

Vähimmäisosakepääoman vaatimuksen poistuttua aiemmin perustetut osakeyhtiöt voivat alentaa osakepääomansa nollaan saakka osakeyhtiölain mukaisesti. Velkojansuojamenettely tulee tällöin sovellettavaksi.

Verotuksessa osakepääoman alentamiseen on oltava liiketaloudellinen peruste. Osakeyhtiölain muutoksen johdosta tapahtuneeseen osakepääoman alentamiseen ei pääsääntöisesti sovelleta peitellyn osingon säännöksiä.

Osuuskunta voi sääntöjensä salliessa alentaa vararahastoaan alle aiemman vähimmäisvaatimuksen siten kuin laissa säädetään vararahaston alentumisesta.

Oman pääoman menettäminen

Oman pääoman menettämisestä on edelleen tehtävä ilmoitus kaupparekisteriin viipymättä. Jos yhtiöön ei ole perustettaessa sijoitettu lainkaan varoja, jo ensimmäinen kulukirjaus aiheuttaa oman pääoman menetyksen.

Rekisterimerkintä voidaan poistaa, kun oma pääoma on saavuttanut puolet osakepääoman määrästä. Jos osakepääomaa ei ole, rekisterimerkintä voidaan poistaa, kun oma pääoma on yli nollan.

Teija Kerbs
kirjanpidon asiantuntija
Helsingin seudun kauppakamari