Uusi laki luonnontuotteiden kerääjistä voimaan 14.6.2021

Uuden lain tarkoituksena on vahvistaa luonnontuotteiden kerääjien oikeudellista asemaa ja määritellä yritysten velvollisuudet nykyistä tarkemmin.


​​​​​​​Uuden lain myötä marjanpoimijoiden ansaintamahdollisuudet paranevat ja yritysten kilpailutilanne tasapuolistuu, mikä vahvistaa alan kestävän kasvun ja kansainvälistymisen edellytyksiä.


Uusi laki koskee sekä viisumilla että viisumivapaasti Suomeen kutsuttavien kerääjien oikeusasemaa Suomessa. Ulkomaalaisella tarkoitetaan ulkomaalaislain 3 §:n 1 kohdan mukaisesti henkilöä, joka ei ole Suomen kansalainen. Laki ei koske luonnontuotteita keräävien ulkomaalaisten maahantuloa tai maassa oleskelun edellytyksiä. Lakia sovelletaan, kun kyse ei ole työsuhteessa tehtävästä työstä. Jos kyse on työsuhteessa tehtävä työ, sovelletaan työlainsäädäntöä samoin kuin nykyään.

Kerääjiä ei saa veloittaa rekrytoinnista tai perehdyttämisestä

​​​​​​​
Laki säätää luonnontuotteiden kerääjien oikeudet, luonnontuotekeruualan toimijoiden velvollisuudet ja niiden noudattamisen valvonnan sekä laiminlyönnin seuraamukset. Luonnontuotteita ostavien yritysten velvollisuudet ovat lähtökohtaisesti samat kuin nykyisin noudatettavassa aiesopimuksessa. Erona aiempaan on, että uuden lain mukaan on kiellettyä veloittaa kerääjiä rekrytointiin liittyvistä palveluista sekä perehdyttämisestä.


Kerääjän Suomeen kutsuneen luonnontuotekeruualan toimijan velvollisuudet

Toimija vastaa, että kerääjä perehdytetään keruun suorittamiseen siten, että se voi tapahtua tuloksellisesti ja turvallisesti ja että kerääjä tietää, minkä tahon puoleen voi kääntyä tarvitessaan neuvontaa tai apua mahdollisissa ongelmatilanteissa. Olennaista on, että perehdytys tapahtuu kielellä, jota kerääjät ymmärtävät. Luonnontuotekeruualan toimijalla on lisäksi yhteistyövelvollisuus eli hänen tulisi seurata satotilannetta ja myötävaikuttaa keruuseen niin, että jokaisella kerääjällä olisi mahdollisuus mahdollisimman suureen keruuansioon. Kuten nykyisinkin, luonnontuotekeruualan toimijan tulisi huolehtia siitä, että kulloinkin voimassa olevat luonnontuotteiden sisäänostohinnat ovat kerääjän tiedossa.

Yritysten luotettavuuden arvioiminen

Uuden lain mukaan luonnontuotekeruualan toimijan tulee olla luotettava. Luonnontuotekeruualan toimijalla tarkoitettaisiin sitä, joka viisumia haettaessa kutsuu ulkomaalaisen maahan sekä sitä, joka ei ole kutsunut kerääjää maahan, mutta joka itse tai jonka lukuun muu taho järjestää kerääjälle majoituksen, keruuvälineet ja -varusteet tai ajoneuvot pääasiallisena tarkoituksenaan saada ostetuksi kerääjältä tämän keräämiä luonnontuotteita. Luotettavuuden arviointiin vaikuttaa se, onko elinkeinotoiminnassa noudatettu lain säännöksiä. Lisäksi tarkistetaan, että verot ja maksut on hoidettu asianmukaisesti ja että toimijalla on taloudelliset edellytykset toimintaansa.

Hallituksen esityksessä on esitetty, että luotettavuuden arviointiin voidaan käyttää Verohallinnon harmaan talouden selvitysyksikön tuottamia velvoitteidenhoitoselvityksiä. Ellei toimija ole luotettava, hän ei voi kutsua maahan kerääjiä tai tarjota heille majoitusta ja keruuvälineitä ostaakseen heiltä luonnontuotteita. Laki ei muuten vaikuta luonnontuotteita ostavien yritysten asemaan tai velvollisuuksiin.

Voimaantulo

Laki astui voimaan 14.6.2021 ja sitä sovelletaan välittömästi ilman siirtymäaikaa.

Joanna Ahokanto
lakimies
Helsingin seudun kauppakamari