Työnantajan vastuu työntekijän työturvallisuudesta

Työsuhteessa sovellettava lainsäädäntö asettaa työnantajalle monia velvoitteita liittyen työntekijän terveydestä, turvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehtimiseen.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien syrjinnän kiellot edellyttävät työntekijöiden syrjimätöntä kohtelua. Lisäksi työsopimuslaissa säädetään, että samassa asemassa olevia työntekijöitä on kohdeltava tasapuolisesti. Työsuojelun valvontaa ja työpaikan työsuojeluyhteistoimintaa koskee oma lakinsa ja työnantajalla on velvollisuus järjestää työterveyshuolto työntekijöilleen työterveyshuoltolain mukaisesti. Työnantajan tulee huolehtia työntekijöiden työturvallisuudesta ja suojata työntekijöitä terveydellisiltä vaaroilta työssä työturvallisuuslain mukaisesti. Tässä artikkelissa käydään läpi keskeisiä työturvallisuuslaista tulevia työnantajan velvoitteita.

Työturvallisuusvelvoite työsopimuslaissa

Työsopimuslaissa (2:3) säädetään, että työntekijöiden työturvallisuudesta on huolehdittava työturvallisuuslain mukaisesti työntekijän suojelemiseksi tapaturmilta ja terveydellisiltä vaaroilta. Raskaana olevat työntekijät ovat erityisen suojelun kohteena. Jos työtehtävät tai työolot vaarantavat työntekijän tai sikiön terveyden eikä vaaratekijää voida poistaa, työntekijä on pyrittävä raskauden ajaksi siirtämään muihin, hänen työkykynsä ja ammattitaitonsa huomioon ottaen sopiviin tehtäviin.

Työturvallisuuslaki

Työturvallisuuslaissa säädetty työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite (8 §) edellyttää, että työnantaja suunnittelee, valitsee, mitoittaa ja toteuttaa työolosuhteiden parantamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Työnantajan on jatkuvasti tarkkailtava työympäristöä, puututtava epäkohtiin ja poistettava riskitekijät. Jollei riskitekijöitä voida poistaa, tulee huolehtia niiltä suojautumisesta. Työntekijälle on annettava opetusta ja ohjausta (14 §). Työntekijät tulee perehdyttää riittävästi työhön, työolosuhteisiin, työpaikan työ- ja tuotantomenetelmiin, työssä käytettäviin työvälineisiin ja niiden oikeaan käyttöön sekä turvallisiin työtapoihin. Työntekijöille on myös annettava riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä.

Työnantajalla tulee olla työsuojelun toimintaohjelma työpaikan turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi sekä työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi (9 §). Toimintaohjelman tavoitteita on käsiteltävä työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa. Työnantajan on työn ja toiminnan luonne huomioon ottaen riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työstä, työajoista, työtilasta, muusta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät (10 §). Jos haitta- ja vaaratekijöitä ei voida poistaa, on arvioitava niiden merkitys työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle. Arvioinnissa on otettava huomioon muun muassa tapaturman ja muu terveyden menettämisen vaara; esiintyneet tapaturmat, ammattitaudit ja työperäiset sairaudet sekä vaaratilanteet; työntekijän henkilökohtaiset edellytykset kuten ikä, sukupuoli ja ammattitaito; työn kuormitustekijät sekä työajan ulkopuolella tapahtuva työhön liittyvä matkustaminen.

Näyttöpäätetyötä koskee oma pykälänsä (26 §). Päätetyöstä aiheutuvien haitallisten tai vaarallisten kuormitustekijöiden vähentämiseksi työnantajan on järjestettävä työnteko mahdollisimman turvalliseksi. Työnantajalla voi olla myös velvollisuus hankkia työntekijälle näyttöpäätelasit. Tarkemmat määräykset velvoitteeseen liittyen löytyvät valtioneuvoston päätöksestä koskien näyttöpäätetyötä.

Jos työssä esiintyy työntekijään kohdistuvaa hänen terveydelleen haittaa tai vaaraa aiheuttavaa häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, työnantajalla on toimimisvelvollisuus (28 §). Työnantajan on asiasta tiedon saatuaan käytettävissään olevin keinoin ryhdyttävä toimiin epäkohdan poistamiseksi.

Työturvallisuuslaissa on lisäksi lukuisia muita määräyksiä esimerkiksi koskien tarkemmin työtä ja työolosuhteita, sekä erityisiä työn teettämisen tilanteita.

Nuoret työntekijät, alakohtaiset määräykset ja TES

Alle 18-vuotiaiden työntekijöiden osalta työturvallisuuslain ohella sovellettavaksi tulevat nuorista työntekijöistä annetun lain säännökset työn turvallisuudesta ja terveellisyydestä. Sosiaali- ja terveysministeriö on myös antanut asetuksin esimerkkiluettelot nuorille työntekijöille sopivista kevyistä töistä sekä nuorille vaarallisista töistä.

Tarkempia määräyksiä työturvallisuuslain noudattamisesta voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella. Eri toimialoilla onkin alakohtaisia työturvallisuutta koskevia määräyksiä, esimerkiksi valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta. Myös työehtosopimus voi sisältää työturvallisuutta ja työsuojelua koskevia määräyksiä.

Reetta Riihimäki
lakimies
Helsingin seudun kauppakamari