TVL-tulolähde poistuu tietyiltä yhteisöiltä

Tulolähdejakoon tulee muutoksia osakeyhtiöille, osuuskunnille, säästöpankeille, keskinäisille vakuutusyhtiölle sekä muille kuin yleishyödyllisille aatteellisille yhteisöille vuoden 2020 verotuksesta lähtien.

TVL-tulolähde poistuu näiltä yhteisöiltä kokonaan. MVL-tulolähde jää voimaan. Muilla yritys- tai yhteisömuodoilla tulolähdejako säilyy entisellään. Siten asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöillä sekä yleishyödyllisillä yhteisöillä säilyy TVL-tulolähde. Vuonna 2020 päättyvä tilikausi kuuluu kokonaan vuoden 2020 verotukseen eli TVL-tulolähdettä ei ole enää yhteisöillä, joiden tilikausi päättyy 1.1.2020 tai sen jälkeen.

​​​​​​​Verotus EVL:n mukaisesti

Kaikki liike- ja ammattitoiminta eli elinkeinotoiminta verotetaan yritysmuodosta riippumatta EVL:n mukaisesti kuten ennenkin. Elinkeinotoiminnan käsitteeseen ei tule mitään muutosta tässä yhteydessä. Edellä mainittujen yhteisöjen (osakeyhtiöt, osuuskunnat ja niin edelleen) muu tulonhankkimistoiminta kuin elinkeinotoiminta, esimerkiksi vuokraustoiminta tai pienimuotoinen passiivinen sijoitustoiminta, verotetaan myös EVL:n mukaisesti. Näille yhteisöille tulee elinkeinoverolakiin uusi omaisuuslaji, muu omaisuus.

Muun omaisuuden omaisuuslaji

Elinkeinotoimintaan kuulumatonta omaisuutta varten EVL:iin lisätään uusi omaisuuslaji ”muu omaisuus”. Tämä omaisuuslaji tulee vain niille yhteisöille, joilta poistuu TVL-tulolähde. Tähän omaisuuslajiin kuuluvia hyödykkeitä ei käytetä yrityksen varsinaisessa elinkeinotoiminnassa. Hyödykkeet, jotka aikaisemmin verotettiin TVL-tulolähteessä, ovat lähtökohtaisesti muuta omaisuutta. Passiivisesti omistetut osakkeet, sijoitustarkoituksessa omistetut kiinteistöt tai huoneistot sekä metsäkiinteistöt kuuluvat tähän uuteen omaisuuslajiin.

Muun omaisuuden tulot, luovutusvoitot ja menot sekä menetykset ovat elinkeinotulolähteen tuloja ja menoja. Vuokraustoiminnan tai sijoitustoiminnan vuotuiset tulot/luovutusvoitot ja menot sekä elinkeinotoiminnan tulot ja menot ovat kaikki yrityksen elinkeinotoiminnan verotettavan tulon laskennassa mukana. Tappiollisella elinkeinotoiminnalla voi siten kuitata voitollista vuokraustoimintaa ja tietysti toisin päin.

Muun omaisuuden luovutustappioiden vähentämisessä on kuitenkin rajoituksia. Yhtymäosuuden tai muun kuin asunto- tai kiinteistöosakeyhtiön osakkeen luovutuksesta syntynyt tappio voidaan vähentää vain muun omaisuuden luovutusvoitoista verovuonna tai viitenä seuraavana vuonna. Vähentämisrajoitus ei siis koske muita arvopapereita kuin osakkeita. Sijoitus- tai osakerahastojen tappiot ovat vähennettävissä elinkeinotoiminnan tulosta samoin kuin asunto- ja kiinteistöyhtiön osakkeiden luovutustappiot.

Vanhat TVL-tulolähteen vahvistetut tappiot

TVL-tulolähteen varsinaisen toiminnan vanhat tappiot, esimerkiksi vuokraustoiminnasta, voidaan vähentää verovuonna 2020 ja sen jälkeen elinkeinotoiminnan tuloksesta. Tappioiden vähentämisaika on kymmenen vuotta, ja se lasketaan tappion syntyvuodesta eteenpäin, eli tulolähdejaon muuttuminen ei lisää tappioiden vähentämisaikaa.

TVL-tulolähteen vahvistetut luovutustappiot voidaan vähentää verovuodesta 2020 alkaen ensisijaisesti muun omaisuuden luovutuksesta syntyneestä voitosta. Jos muun omaisuuden luovutuksista ei ole voittoja, voidaan vanha luovutustappio vähentää käyttöomaisuuskiinteistöjen tai käyttöomaisuusosakkeiden veronalaisista luovutusvoitoista. Luovutustappion vähentämisaika on viisi vuotta alkuperäisen tappion vahvistamisvuodesta.

Jukka Koivumäki
veroasiantuntija
Helsingin seudun kauppakamari