Tuotteita koskeva säätely EU:ssa

EU:n asetuksilla ja direktiiveillä määrätään useille eri tuoteryhmille vaatimuksia koko EU:n alueella. Tarkoituksena on suojella mm. terveyttä, turvallisuutta, ympäristöä, omaisuutta ja yleistä etua. Toisten tuotteiden vaatimukset taas ovat puhtaasti kansallisia eli yhdenmukaistetut EU-vaatimukset eivät koske niitä.

Joidenkin tuotteiden, kuten esim. kemikaalien osalta sääntely perustuu pitkälti EU-sääntöihin, jota kansallinen lainsäädäntö täydentää.​​​​​​​ Vastuu tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta on valmistajilla, maahantuojilla ja myyjillä sekä palvelujen osalta niiden tarjoajilla.

Markkinavalvonta

EU:n heinäkuussa 2021 kaikilta osin voimaantullut markkinavalvonta-asetus (EU) 2019/1020 koskee suurinta osaa niistä 70:stä tuotesektoreista, joista on yhdenmukaistettua EU-sääntelyä.

Markkinavalvontaa tekevät viranomaiset eri hallinnonaloilla, ja asetus ohjaa viranomaisten menettelytapoja. Jokaista tuotetta ei tarkasteta, vaan markkinavalvonta perustuu riskinarviointiin, on jälkikäteistä ja tapahtuu kansallisella tasolla.

Markkinavalvonnalla pyritään sekä tehostamaan sisämarkkinoita että osaltaan vastaamaan niihin haasteisiin, joita kolmansista maista verkkokaupan kautta tai muuten EU-alueelle päätyvät vaatimustenvastaiset tuotteet voivat aiheuttaa.

Tuotteet voivat olla turvallisuusriski käyttäjälleen, ja EU-sääntelyn noudattamatta jättämisestä saattaa aiheutua kilpailuetua EU-alueen ulkopuolelle sijoittuneille toimijoille. Tuotteiden EU-alueen markkinoille saattamisen edellytyksenä on, että tuotteelle on nimetty EU-alueelle sijoittautunut talouden toimija, joka vastaa tuotteen vaatimustenmukaisuuteen liittyvistä tehtävistä. Ensisijaisesti valmistaja tai maahantuoja toimii tässä roolissa, mutta tarvittaessa valmistajan valtuuttama edustaja taikka viimesijaisesti huolintapalvelujen tarjoaja voi olla asetuksessa tarkoitettu taloudellinen toimija.

Verkossa tai muun etämyynnin kautta myytäväksi tarjottavien tuotteiden katsotaan olevan asetettu saataville EU:n markkinoilla, jos tarjous on kohdennettu loppukäyttäjille unionissa. Myyntitarjouksen katsotaan olevan kohdennettu loppukäyttäjille unionissa, jos asiaankuuluva talouden toimija suuntaa millä tahansa tavalla toimintansa jäsenvaltioon.

Vastavuoroinen tunnustaminen

Vastavuoroista tunnustamista koskeva asetus (EU) 2019/515 soveltuu niihin tuotteisiin, joiden sääntelyä ei ole EU-tasolla yhdenmukaistettu. Asetus koskee arviolta alle puolta sisämarkkinoilla olevista tuotteista.

Tavarat, jotka on lainmukaisesti asetettu Euroopan unionin sisämarkkinoille, voivat pääsääntöisesti liikkua vapaasti markkinoilla, vaikka ne eivät vastaisi jäsenvaltion asettamia teknisiä tai laadullisia määräyksiä.

Yritykset voivat tehdä viranomaiselle vapaaehtoisen itseilmoituksen siitä, että tavarat ovat laillisesti kaupan toisessa jäsenvaltiossa. Jos ilmoitusta ei tehdä, viranomainen voi pyytää yritystä toimittamaan tavaroiden arvioinnin kannalta välttämättömät asiakirjat ja tiedot.

Perustelluista syistä tuotteen markkinoille pääsy voidaan estää. Tällaisia syitä ovat muun muassa ihmisten, eläinten ja kasvien terveyden ja elämän suojelu sekä ympäristönsuojelu. Jos tavaroiden liikkuvuutta rajoitetaan tai markkinoille pääsy kielletään, on viranomaisen tehtävä tästä erillinen perusteltu päätös, josta on ilmoitettava yritykselle, komissiolle ja muille jäsenmaille. Päätös voi olla mikä tahansa toimi, joka rajoittaa tuotteen markkinoille pääsyä ja se voi perustua esimerkiksi kansalliseen tekniseen määräykseen. Päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen, tai joissain tapauksissa asian voi saattaa SOLVIT-menettelyyn, jossa eri maihin sijoittautuneiden yritysten ja viranomaisten välisiä ongelmia ratkotaan epävirallisella viranomaisyhteistyöllä. Palvelu ei korvaa virallista muutoksenhakumenettelyä.

Tuoteyhteyspiste

Tukesin sivuilta löytyy tietoa tuotteita koskevasta sääntelystä, mm. taulukko tuotevaatimuksista Suomessa. Tukesin yhteydessä toimiva tuoteyhteyspiste myös neuvoo tuotteiden vaatimuksia koskevissa kysymyksissä. Tuoteyhteyspisteen neuvonta osoitteessa pcp.finland@tukes.fi vastaa yhteydenottoon 15 työpäivän kuluessa, ja palvelu on maksuton.

Lisätietoa myös komission sivuilta ja Your Europe Business -sivuilta.

Maija Kärkäs
päällikkö
Enterprise Europe Network