Toimeksiantajan velvollisuudet ja ulkomaalaiset työntekijät

Ulkomaalaislaissa säädetään työnantajan velvollisuuksista ulkomaalaisia työntekijöitä palkattaessa. Laissa asetetaan lisäksi velvollisuuksia toimeksiantajalle.

Ulkomaalaislaki uudistui 23.2.2023, minkä seurauksena toimeksiantajan velvollisuuksiin tehtiin muutoksia. Rakennusalaa ja telakka-alaa koskevat jatkossa tarkemmat säännökset kuin muita aloja.

Toimeksiantajan velvollisuudet
Toimeksiantajan velvollisuudet koskevat urakan tai aliurakan antajaa ja työn teettäjää, kun ulkomaisen työnantajan palveluksessa olevat työntekijät työskentelevät Suomessa urakointi- tai aliurakointityössä, vuokratyövoimana tai yrityksen sisäisenä siirtona. Ulkomaalaisella työntekijällä tulee olla työnteko-oikeus Suomessa ja työnantajan velvollisuutena on varmistautua siitä, että palvelukseen tulevalla ja palveluksessa olevalla ulkomaalaisella on työnteko-oikeus. Vastaava työnteko-oikeuden varmistamisvelvollisuus koskee toimeksiantajaa.

Uutena asiana laissa säädetään toimeksiantajaa koskevasta tietojen säilyttämisvelvollisuudesta. Toimeksiantajan tulee säilyttää tiedot ulkomaalaisesta työntekijästä ja hänen työnteko-oikeutensa perusteista siten, että ne ovat tarvittaessa vaivattomasti työsuojeluviranomaisen tarkastettavissa. Tietojen säilyttämisvelvollisuuden kesto on kaksi vuotta työntekijän palvelussuhteen päättymisestä.

Toimeksiantajan täytyy lisäksi ilmoittaa työpaikan luottamusmiehelle, luottamusvaltuutetulle ja työsuojeluvaltuutetulle ulkomaalaisen nimi ja sovellettava työehtosopimus.

Anette Laiho, lakimies, Helsingin seudun kauppakamari

Lakimuutoksen myötä toimeksiantajan ei tarvitse enää tehdä työntekijäilmoitusta TE-toimistolle ulkomaalaisesta työntekijästä.

Rakennustyömaa ja telakka-alue
Jatkossa laissa asetetaan uusia velvoitteita rakennustyömaalla pääurakoitsijalle tai muulle päätoteuttajalle sekä telakka-alueella pääsiallista määräysvaltaa käyttävälle työnantajalle. Pääurakoitsijan tai muun päätoteuttajan on varmistuttava rakennustyömaalla siitä, että kaikilla alueella työskentelevillä ulkomaalaisilla on työnteko-oikeus. Vastaava velvollisuus on pääasiallista määräysvaltaa käyttävällä työnantajalla telakka-alueella. Työnteko-oikeus täytyy näin ollen varmistaa sekä ulkomaalaisten että suomalaisten yritysten palveluksessa olevilta ulkomaalaisilta työntekijöiltä. Pääurakoitsijalla tai muulla päätoteuttajalla ja pääasiallista määräysvaltaa käyttävällä työnantajalla on myös tietojen säilyttämisvelvollisuus kaikista ulkomaalaisista työntekijöistä ja heidän työnteko-oikeutensa perusteista. Tietojen tulee olla tarvittaessa työsuojeluviranomaisen tarkastettavissa ja niitä tulee säilyttää kaksi vuotta palvelussuhteen päättymisestä.

Anette Laiho
lakimies
Helsingin seudun kauppakamari