Tilapäiset työlakien muutokset tulevat voimaan 1.4.2020

Muutosten myötä työnantajat voivat sopeuttaa toimintaansa nykyistä nopeammin koronavirusepidemiasta aiheutuvaan äkilliseen ja voimakkaaseen tuotteiden ja palveluiden kysynnän heikentymiseen.


JULKAISTU: 30.3.2020


​​​​​​​Muutosten myötä työnantajat voivat sopeuttaa toimintaansa nykyistä nopeammin koronavirusepidemiasta aiheutuvaan äkilliseen ja voimakkaaseen tuotteiden ja palveluiden kysynnän heikentymiseen.

YT-lain vähimmäisneuvotteluaikojen lyhennetään

Yhteistoimintalain vähimmäisneuvotteluaikoja lyhennetään lomautustilanteessa nykyisestä 14 päivästä ja 6 viikosta molemmista 5 päivään.

  • irtisanottaessa tai osa-aikaistettaessa, noudatetaan normaaleita (14 päivää/6 viikkoa) neuvotteluaikoja
  • Jos työntekijän lomauttamista koskevat yt-neuvottelut ovat käynnissä 1.4.2020, työnantajan katsotaan täyttäneen neuvotteluvelvoitteensa, kun neuvotteluja on käyty viiden päivän ajanjakson aikana, jollei yt-neuvotteluissa toisin sovita.
  • Neuvotteluja voidaan lyhentää esimerkiksi: Jos yt-neuvottelut on aloitettu 25.3. ja aikomus on ollut käydä 14 päivän neuvottelut, voidaan neuvottelut lopettaa 1.4., koska neuvotteluja on lain voimaan tuloon mennessä käyty jo viisi päivää. Lyhentäminen edellyttää tietenkin, että kaikki lain mukaan neuvoteltavat asiat on neuvoteltu.

Lomautusoikeus koskee myös määräaikaisia työsopimuksia

Myös määräaikaisessa työsuhteessa olevan työntekijän voi lomauttaa. Lomautusoikeus koskee määräaikaisia työsopimuksia samassa laajuudessa kuin se koskee toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia. Määräaikainen työntekijä voidaan siis lomauttaa joko tilapäisesti tai toistaiseksi.

Lomautustilanteessa työntekijällä on oikeus työttömyysturvaan sekä oikeus purkaa työsopimus lomautuksen perusteella.

Lomautusilmoitusaikaa lyhennetään

Työsopimuslain mukaista 14 päivän lomautusilmoitusaikaa lyhennetään 5 päivään. Päivät ovat kalenteripäiviä.
Jos lomauttamisesta on ilmoitettu ennen lain voimaantuloa, saa tämän lain voimassa ollessa lomauttaa työntekijän, kun lomautusilmoituksesta on kulunut vähintään viisi päivää.

Työnantajan on ilmoitettava työntekijälle lomautusilmoitusajan lyhentämisestä viimeistään lomautuksen alkamista edeltävänä päivänä.

  • Esimerkki: Lomautusilmoitus on annettu perjantaina 27.3. ja lomautus on ilmoitettu alkavaksi 10.4. Työnantaja voi lyhentää lomautusilmoitusaikaa siten, että lomautus alkaa jo torstaina 2.4., kun lomautusilmoitusaikaa on kulunut viisi päivää. Työnantajan tulee ilmoittaa lomautusilmoitusajan lyhentämisestä työntekijälle viimeistään keskiviikkona 1.4.

Koeaikapurun mahdollisuuksia laajennetaan

Koeaikapurku voidaan tehdä myös tuotannollisella ja taloudellisella perusteella.
Työntekijällä on koeaikapurkutilanteessa oikeus työttömyysturvaan ilman omavastuuaikaa.

Takaisinottovelvollisuutta pidennetään

Takaisinottovelvollisuus pidennetään neljästä kuukaudesta 9 kuukauteen, jos työntekijä on irtisanottu tähän samassa yhteydessä tehtävien määräaikaisten työlainsäädännön muutosten aikana. Pidempi takaisinottovelvollisuusaika koskee kaikkia lain voimassa olon aikana irtisanottuja työntekijöitä riippumatta työntekijän työsuhteen kestosta. Työehtosopimuksilla voidaan sopia lyhyemmästä takaisinottovelvollisuudesta ja niitä voivat noudattaa myös järjestäytymättömät työnantajat, jotka noudattavat työehtosopimusta yleissitovuuden perusteella.

Tarkista noudatettava työehtosopimus

Useissa työehtosopimuksissa on sovittu tilapäisistä muutoksista jo ennen lakimuutoksia. Esimerkiksi lomautusilmoitusaika on voitu sopia työehtosopimuksessa kolmeksi tai seitsemäksi päiväksi. Näitä voi noudattaa myös työehtosopimusta yleissitovuuden perusteella noudattava työnantaja.

Kannattaa katsoa oman työehtosopimuksen muutokset työnantajaliiton nettisivuilta. Muutoksia on tehty muun muassa Kaupan alan, matkailualan, teknologiateollisuuden ja rakennusalan työehtosopimuksiin.


Kirsi Parnila
lakimies
Helsingin seudun kauppakamari