Lomautuksen ja irtisanomisen vaikutus työntekijän oleskelulupaan

Ulkomaalaisen työntekijän, etenkin kolmannen maan kansalaisen, irtisanomisessa ja lomauttamisessa tulee ottaa huomioon näiden vaikutus työntekijän oleskelulupaan ja työnteko-oikeuteen Suomessa.


Työpaikan vaihtaminen, kun henkilöllä on työntekijän oleskelulupa

Työntekijä voi vaihtaa työpaikkaa työsuhteen päättymisen jälkeen ja lomautuksen ajaksi, jos hänelle on myönnetty oleskelulupa tietylle ammattialalle, lupa on voimassa ja uusi työ on samalla ammattialalla. Työntekijällä voi olla useampi työpaikka samalla ammattialalla esimerkiksi lomautuksen aikana. Jos työntekijällä on oleskelulupa usealle ammattialalle, voi hän samoilla edellytyksillä vaihtaa työpaikkaa, kunhan työ on jollain näistä ammattialoista.

Mikäli yritys palkkaa irtisanotun työntekijän, on hyvä hakea uutta oleskelulupaa tai jatkolupaa tähän työhön silloin, kun edellinen lupa on vielä voimassa. Työntekijä voi jatkaa työskentelyä samalla ammattialalla, vaikka päätöstä uuteen hakemukseen ei ole ehditty tehdä.

Mikäli uusi työ on toisella ammattialalla, on työntekijän haettava ja saatava sitä varten uusi oleskelulupa. Työnteko-oikeus alkaa uudella ammattialalla vasta, kun lupa siihen on myönnetty. Jos työntekijä hakee uutta oleskelulupaa vasta sen jälkeen, kun edellinen lupa ei ole enää voimassa, ei työskentelyä voida jatkaa. Työnteko-oikeus alkaa uudelleen, kun lupa siihen on myönnetty.

Työpaikan vaihtaminen, kun työntekijällä on oleskelulupa tiettyä työtehtävää varten

Kun työntekijälle on myönnetty oleskelulupa tiettyä työtehtävää varten, esimerkiksi erityisasiantuntijana, ja tarkoituksena on tehdä samanlaista työtä toisen työnantajan palveluksessa, ei työntekijä yleensä tarvitse uutta oleskelulupaa. Tällöin riittää, että lupa on voimassa ja se koskee samanlaista työtä.

Jos työntekijälle on myönnetty oleskelulupa tiettyä työntehtävää varten ja tarkoituksena on tehdä muuta työtä, työntekijä yleensä tarvitsee uuden oleskeluluvan. Tällöin myös työnteko-oikeus uudessa työssä alkaa vasta uuden luvan myöntämisen jälkeen. Jos työntekijälle on myönnetty oleskelulupa työnantajakohtaisena, lupa koskee työskentelyä vain kyseisen työnantajan palveluksessa. Jos työpaikkaa halutaan vaihtaa, tulee työntekijän hakea ja saada uusi oleskelulupa ennen kuin voit aloittaa uuden työn.

Lomautuksen päättäminen ja takaisinottovelvollisuus

Lomautuksen päättämiseen ja irtisanotun takaisinottoon sovelletaan samoja säännöksiä kuin suomalaisen työntekijän kohdalla. Jos työntekijä on ollut lomautettuna, tulee hänen palata työhönsä määräaikaisen lomautuksen päättymisen jälkeen, tai mikäli kyseessä on toistaiseksi voimassaoleva lomautus, kun työnantaja on päättänyt lomautuksen. Kun työnantajalle tulee takaisinottoaikana tarjolle työtä, joka on samaa tai samankaltaista, josta työntekijöitä on irtisanottu tuotannollisin ja taloudellisin perustein, on työnantajan selvitettävä, onko irtisanottuja työntekijöitä vielä ilmoittautuneena työnhakijaksi. Työttömäksi työnhakijaksi on voinut rekisteröityä kolmannen maan kansalainen ja kansalaisuutta vailla oleva, jolla on oikeus ansiotyöhön hänelle myönnetyn oleskeluluvan perusteella eikä oleskelulupaan liity työnantajaa koskevia rajoituksia.
​​​​​​​

Joanna Ahokanto
lakimies
Helsingin seudun kauppakamari
​​​​​​​
​​​​​​​


Lue myös lakimies Reetta Riihimäen artikkelit:
​​​​​​​