Loman siirtyminen sairausloman vuoksi

Miten loman siirtäminen tapahtuu, jos työntekijä sairastuu ennen loman alkamista tai loman aikana. Työnantajan kannattaa laatia kirjalliset ohjeet siitä, miten tulee toimia esimerkiksi siirtopyynnön ja lääkärintodistusten kanssa, jos työntekijä sairastuu loman yhteydessä. Myös omavastuupäivistä tulisi ohjeistaa perusasiat eli miten ja missä tilanteissa ne lasketaan ja että siirtopyyntö tulee tehdä viivytyksettä myös omavastuupäivien osalta.
​​​​​​​​​​​​​​Työntekijä sairastuu ennen loman alkamista

Työntekijällä on oikeus siirtää vuosilomaa ilman omavastuupäiviä, jos hän on vuosilomansa tai sen osan alkaessa työkyvytön. Vuosiloma alkaa työnantajan määräämänä tai yhdessä sovittuna päivänä. Jos työkyvyttömyys on alkanut ennen sitä, työntekijällä on oikeus pyytää vuosiloma siirrettäväksi ilman omavastuupäiviä siltä osin kuin se menee sairausloman kanssa päällekkäin.

Joskus lomiin yhdistetään muita poissaoloja, kuten lomarahavapaata tai liukuvan työajan saldovapaita. Vuosilomalain mukainen siirto-oikeus ei koske muita kuin vuosilomapäiviä, jollei työehtosopimus muuta määrää esimerkiksi lomarahavapaan osalta tai työpaikalla ole vakiintuneesti noudatettu muuta käytäntöä. On voitu esimerkiksi sopia, että työntekijä pitää ensin kolme päivää saldovapaata ja kesäloman heti perään, ja työntekijä sairastuu saldovapaan aikana. Tällöin hän on sairastunut ennen loman alkamista ja hänellä on oikeus siirtää vuosiloma myöhemmin pidettäväksi. Työntekijällä ei ole oikeutta siirtää saldovapaita, jollei siitä ole muuta sovittu.

Kirsi Parnila, lakimies, Helsingin seudun kauppakamari

Vuosilomaetuuksia tarkastellaan aina lomanmääräytymisvuosikohtaisesti. Eri lomanmääräytymisvuoden lomapäivät ovat eri lomajaksoja, vaikka ne pidettäisiin peräkkäin. Työntekijä voi esimerkiksi pitää edellisen talven talvilomaviikon ja kaksi viikkoa kesälomaa peräkkäin. Jos työntekijä sairastuu talvilomaviikon aikana, hänellä on oikeus siirtää kaikki kesälomapäivät ilman omavastuuta, koska työkyvyttömyys on alkanut ennen kesäloman alkua. Oikeus siirtää talvilomapäivät määräytyy sen mukaisesti, onko työntekijä käyttänyt jo omavastuupäivänsä edellisen lomanmääräytymisvuoden osalta.

Loma ei siirry automaattisesti tai työnantajan aloitteesta, vaan työntekijän on pyydettävä työnantajalta vuosiloman siirtoa. Siirtopyyntö on tehtävä viivytyksettä työntekijän sairastumisen jälkeen, ennen loman alkua. Siirtopyyntö on joissain tilanteissa voitu tehdä vasta loman alkamisen jälkeen niin pian kuin mahdollista, esimerkiksi jos työntekijä on sairastunut sunnuntaina eikä ilmoitusta ole ollut mahdollista tehdä ennen maanantaita, joka on ollut ensimmäinen lomapäivä. Työnantaja voi ohjeistaa työntekijöitä tekemään siirtoilmoituksen esimerkiksi sähköpostitse tai tekstiviestillä ennen loman alkamista (tässä tapauksessa sunnuntaina), jos esihenkilöä tai muuta vastuuhenkilöä ei tavoiteta puhelimitse. Työntekijän on lisäksi osoitettava olleensa työkyvytön ennen loman alkamista, joten lääkärintodistus on hankittava niin ikään sunnuntain puolella.

Työntekijä sairastuu loman aikana

Jos sairaudesta tai tapaturmasta johtuva työkyvyttömyys alkaa vuosiloman tai sen osan aikana, työntekijällä on oikeus pyynnöstään saada siirretyksi vuosilomaan sisältyvät kuusi lomapäivää ylittävät päivät. Tämä omavastuu koskee työntekijöitä, joilla on oikeus yli neljän viikon eli 24 arkipäivän vuosilomaan. Omavastuupäiviä voivat olla 24 lomapäivää ylittävät päivät. Täysi kuuden päivän omavastuu koskee siis työntekijöitä, joilla on oikeus viiden viikon vuosilomaan. Jos työntekijän lomaoikeus kyseiselle vuodelle on esimerkiksi 28 lomapäivää, on hänellä neljä omavastuupäivää.

Siirtopyyntö on tehtävä välittömästi työntekijän sairastumisen jälkeen eli yleensä jo loman aikana. Suositeltavaa on, että työntekijöitä ohjeistetaan tekemään siirtopyyntö soittamalla välittömästi esihenkilölle. Jos esihenkilö ei ole tavoitettavissa, ilmoituksen voi tehdä esimerkiksi sähköpostitse.
Jos työntekijä ilman hyväksyttävää syytä laiminlyö ilmoituksen tekemisen, loma siirtyy siitä päivästä, jona ilmoitus on tehty. Jos siirtopyyntö esitetään ilman hyväksyttävää syytä vasta loman päätyttyä, ei lomaa yleensä tarvitse siirtää.

Mitä siirto-oikeus ei koske

Loman siirto-oikeus ei koske lomarahavapaita, jollei toisin ole sovittu tai työehtosopimus muuta määrää. Lomarahavapaat kuluvat sairausaikana, jos vapaasta on sovittu ennen sairastumista eikä työehtosopimuksessa ole määrätty vapaan siirtämisestä sairauden johdosta. Tästä syystä työnantajan on kirjattava erikseen lomarahavapaat ja vuosilomapäivät niin lomailmoitukselle kuin vuosilomakirjanpitoonkin. Sama koskee loman yhteydessä pidettäviä muita vapaita, kuten saldo- tai palkattomia vapaita.

Oikeus siirtää vuosiloma voidaan evätä samoilla perusteilla kuin sairausajan palkka. Oikeutta loman siirtämiseen ei ole silloin, kun työntekijä on aiheuttanut työkyvyttömyytensä tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella.

Loman siirto-oikeus ei koske sairaan lapsen tilapäistä hoitovapaata vaan ainoastaan työntekijän omaa sairastumista.

Vuosilomalaki ei koske työsopimukseen tai yrityksen omaan käytäntöön perustuvaa ylimääräistä vuosilomaa (lomaa kertyy yli 30 päivää lomanmääräytymisvuodessa). Työnantaja voi myöntää ylimääräisiä lomapäiviä esimerkiksi pitkän työsuhteen perusteella. Näiden ylimääräisten lomapäivien kulumisesta sairausaikana tai niiden siirtymisestä voidaan vapaasti sopia. Kun loman ajankohta on ilmoitettu tai sovittu, ylimääräiset lomapäivät lähtökohtaisesti kuluvat sairausaikanakin, paitsi jos siirtymisestä on sovittu.


Kirsi Parnila
lakimies
Helsingin seudun kauppakamari