Irtaimen käyttöomaisuuden tuplapoistot

Investointien kiihdyttämiseksi verotuksessa on sallittu korotetut poistot verovuosina 2020–2023. Korotettuna poistona voi vähentää maksimissaan kaksinkertaisen määrän.

Koneista, kalustosta ja muusta aktivoidusta irtaimesta käyttöomaisuudesta voidaan tehdä verotuksessa vuosittain maksimissaan 25 %:n poisto menojäännöksestä. Investointien kiihdyttämiseksi verotuksessa on sallittu korotetut poistot verovuosina 2020–2023. Korotettuna poistona voi vähentää maksimissaan kaksinkertaisen määrän eli 50 %:n poiston tekeminen verovuosittain on mahdollista.

Korotetun poiston määrä

Korotetun poiston määrä on maksimissaan 50 % verovuodessa. Se voi olla myös jotain 25 ja 50 %:n väliltä. Korotettu poisto voidaan tehdä kaikkina neljänä verovuotena. Korotettua poistoa ei ole kuitenkaan pakko tehdä joka vuosi, vaan vuosittain voi päättää, miten paljon verotuksessa poistoja vähennetään.

Korotetun poiston alaiset koneet ja laitteet

Korotetut poistot koskevat elinkeinotoiminnassa tai maataloudessa käytettäviä uusia koneita, laitteita ja muuta irtainta käyttöomaisuutta. Korotettu poisto ei koske kiinteistöjä. Korotetun poiston tekeminen on mahdollista kaikissa yritysmuodossa, myös elinkeinonharjoittajalla ja maatalouden harjoittajalla. Koneita ja laitteita tulee käyttää nimenomaan yrityksen omassa elinkeinotoiminnassa tai maataloudessa. Jos kyse on yrityksen muun toiminnan omaisuudesta tai TVL-toiminnan omaisuudesta, korotettu poisto ei ole mahdollinen.

Korotettu poisto voidaan tehdä vain uutena käyttöön otetuista koneista ja laitteista. Käytetyistä koneista korotettua poistoa ei voi tehdä. Uusi kone tai laite on tullut ottaa käyttöön aikaisintaan 1.1.2020 ja viimeistään verovuonna 2023.

Jos tilikausi on kalenterivuosi, 1.1.2020–31.12.2023 aikana käyttöönotetut koneet ja laitteet ovat korotetun poiston alaisia. Jos tilikausi on muu kuin kalenterivuosi, on oltava tarkempi. Jos yhtiön tilikausi on 1.6.–31.5., korotetun poiston voi tehdä 1.1.2020–31.5.2023 aikana käyttöönotettujen koneiden osalta. Loppuvuosi kalenterivuodesta 2023 kuuluu jo verovuoteen 2024, jolloin laki ei ole enää voimassa.

Korotetut poistot kirjanpidossa ja veroilmoituksessa

Edellytyksenä korotetun poiston vähentämiselle verotuksessa on, että poisto on vähennetty kuluna myös kirjanpidossa. Hyllypoistoa käyttämällä ei korotettua poistoa voida tehdä, vaan korotettu poisto on kirjattava kirjanpitoon sinä verovuonna, jolloin sitä halutaan verotuksessa vähentää. Pieni kirjanpitovelvollinen voi muuttaa poistosuunnitelmaa tämän korotetun poiston vuoksi. Siten vältytään poistoerojen kirjauksilta.

Irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenot on kirjanpidossa eriteltävä siten, että ne ovat helposti erotettavissa muusta irtaimistosta. Korotetun poiston kohteet on pidettävä kirjanpidossa omilla tileillään verovuoteen 2023 saakka. Lain päätyttyä nämä korotetun poiston kohteet voidaan lisätä muiden koneiden ja kaluston menojäännökseen.

Kone tai laite, johon korotettua poistoa sovelletaan, muodostaa erillisen poistokohteen. Myös koneen tai laitteen luovutus- tai menetystilanteissa tällaisen koneen tai laitteen luovutushintaa tai vakuutuskorvausta käsitellään erillään yhteenlasketusta menojäännöksestä lain soveltamisvuosien ajan. Luovutushintaa tai vakuutuskorvausta ei siten vähennetä EVL 30 §:n mukaisesta yhteenlasketusta menojäännöksestä.

Veroilmoituksen lomakkeella 62 eli poistolomakkeella ilmoitetaan irtaimen käyttöomaisuuden kohdassa ”Säännönmukainen poisto” 25 %:n poisto ja kohdassa ”Lisäpoisto ja veronhuojennuspoisto” korotetun poiston määrä. Lomakkeella 62 on myös erillinen kohta ”Erittely veronhuojennuspoistoista”, jossa eritellään nämä korotettujen poistojen hankinnat ja poistojen määrät.


​​​​​​​Jukka Koivumäki
veroasiantuntija
Helsingin seudun kauppakamari