Huomioithan nämä asiat kun palkkaat ulkomaalaisen opiskelijan

Työskennelläkseen Suomessa ulkomaalaisella henkilöllä on oltava oleskeluoikeus ja työnteko-oikeus. Se millaisia lupia työntekijältä vaaditaan, riippuu muun muassa kansalaisuudesta, pysyvästä asuinpaikasta Suomessa, opiskelusta ja siitä, onko henkilö vasta muuttamassa Suomeen.


Suomessa opiskelevilla ulkomaalaisilla on jo valmiiksi oleskeluoikeus sekä kansalaisuuteen perustuva rajattu työnteko-oikeus.

Opiskelijoiden työnteko-oikeus

Palkatessa ulkomaalaista työntekijää on työnantajan tarkistettava työntekijän työnteko-oikeus, joko oleskelulupakortista tai todistuksesta oleskeluoikeuden rekisteröinnistä. Pohjoismaiden, EU- ja ETA- maan kansalaiset saavat työskennellä rajoituksetta opiskelun aikana. Kolmannen maan kansalainen voi opiskelua varten myönnetyllä oleskeluluvalla tehdä rajoituksetta ansiotyönä tutkintoon sisältyvää työharjoittelua tai lopputyötä. Lukukausien aikana, jolloin oppilaitoksessa järjestetään varsinaista opetusta, voi kolmannen maan opiskelija tehdä ansiotyötä osa-aikaisesti, keskimäärin 25 tuntia viikossa. Työtuntimäärää viikkotasolla ei ole rajoitettu, vaan rajoitus koskee lukukauden ajanjaksoa, jolloin opiskelija voi jaksottaa työnteon kulloisenkin tilanteen mukaan. Loma-aikoina, eli kesä- ja joululomilla, kolmannen maan opiskelija voi tehdä ansiotyötä kokopäiväisesti ilman tuntirajoituksia.

Työharjoittelu ja oppisopimuskoulutus

Jos oppilaitoksen työharjoitteluun tulevalla henkilöllä ei ole oleskelulupaa Suomessa, tarvitaan työharjoittelua varten aina oleskelulupa. Harjoittelua ei voi tehdä viisumivapaasti tai viisumilla. Oleskelulupaa ei myönnetä palkattomaan työharjoitteluun, vaan harjoittelijan täytyy saada harjoittelusta korvaus. Suomessa opiskelijan oleskeluluvalla oleva voi tehdä rajattomasti tutkintoon sisältyvää työharjoittelua. Oppisopimuskoulutus poikkeaa muusta koulutuksesta siten, että se perustuu työsopimukseen osapuolten välillä. Oppisopimuskoulutukseen ei voida myöntää oleskelulupaa opiskelun perusteella. Jos kysymys ei ole laissa määrätystä kolmansien maiden kansalaisten työstä tai työharjoittelusta, tarvitsee oppisopimuskoulutukseen tuleva työntekijän oleskeluluvan.

Mitä tulee ottaa huomioon työsuhteen aikana?

Työsopimus kannattaa aina tehdä kirjallisesti, vaikka suullinenkin työsopimus on pätevä. Ulkomaisen työntekijän työsuhteessa noudatetaan samoja työsuhteen ehtoja kuin suomalaisiin työntekijöihin. Työnantajan pitää huolehtia siitä, että työolosuhteet ovat Suomen työturvallisuusmääräysten mukaiset. Jos työsuhde on voimassa yli kuukauden, työnantajan, joka ottaa palvelukseensa kolmannen maan kansalaisen, tulee viipymättä toimittaa TE-toimistolle selvitys työsuhteen keskeisistä ehdoista ja vakuutus siitä, että ehdot ovat voimassa olevien säännösten ja asianomaisen työehtosopimuksen mukaiset tai, jos sovellettavaa työehtosopimusta ei ole, että ne vastaavat työmarkkinoilla vastaavissa tehtävissä toimiviin työntekijöihin noudatettavaa käytäntöä. Jos työntekijä on kolmannen maan kansalaisen, on luottamusmiehelle tai työsuojeluvaltuutetulle ilmoitettava työntekijän nimi ja sovellettava työehtosopimus, mikäli tällaista noudatetaan.

Mitä työn päättymisen jälkeen?

Työsuhteen päättyessä työnantajan on pyydettäessä annettava työntekijälle työtodistus. Loppupalkka eli työntekijän kaikki työsuhteesta johtuvat saatavat on maksettava työntekijälle viimeistään työsuhteen viimeisenä päivänä, elleivät osapuolet ole työsopimuksessa tai muutoin toisin sopineet lopputilin maksupäivästä. Lisäksi työnantajan tulee säilyttää kaikki tiedot ulkomaalaisista työntekijöistä ja heidän työnteko-oikeutensa perusteista. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi pitämällä erillistä luetteloa tai henkilöstöhallinnon rekisteriä. Tiedot tulee säilyttää neljä vuotta työsuhteen päättymisestä niin, että ne ovat helposti työsuojeluviranomaisen tarkastettavissa.

Joanna Ahokanto
lakimies
Helsingin seudun kauppakamari