Hallituksen jäsen, tunnetko vastuusi, kun yrityksen oma pääoma on menetetty?

Hallituksella on yleinen velvollisuus seurata yhtiön taloudellista asemaa.
​​​​​​​

Jos yhtiön hallitus havaitsee, että yhtiön oma pääoma on negatiivinen, hallituksen on viipymättä tehtävä osakepääoman menettämisestä rekisteri-ilmoitus. Oman pääoman ollessa miinusmerkkinen ovat yrityksen velat suuremmat kuin varat.

Jos negatiivista omaa pääomaa ei ole rekisteröity Patentti- ja rekisterihallitukseen, on hallituksen jäsen yleensä henkilökohtaisesti vahingonkorvausvelvollinen velkojille.

​​​​​​​Velkojille syntyy tyypillisesti vahinkoa, kun he ovat tehneet oikeustoimia luottaen rekisterimerkinnöistä saatuun tietoon, että yhtiöllä on omaa pääomaa jäljellä.

Osakeyhtiölain mukaan

Hallituksen jäsenen, hallintoneuvoston jäsenen ja toimitusjohtajan on korvattava vahinko, jonka hän on tehtävässään huolellisuusvelvoitteen vastaisesti tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhtiölle.

Mitä taseraportista tulee sitten tarkistaa?

  • Oma pääoma
    • Omaa pääomaa ovat osakepääoma, edellisten tilikausien voittovarat ja tilikauden voitto/tappio.
    • Yhtiöllä saattaa olla pääomalainaa. Tämä on yleensä vieraan pääoman ryhmässä, mutta lasketaan kuitenkin mukaan oman pääoman riittävyyteen.
    • Jos yhtiö on tehnyt veroperusteisia varauksia ja taseessa on poistoeroa, myös nämä huomioidaan omaa pääoma lisäävänä tekijänä.
    • Jos yhtiön omaisuuden todennäköinen luovutushinta on muuten kuin tilapäisesti sen kirjanpitoarvoa olennaisesti suurempi, saadaan myös todennäköisen luovutushinnan ja kirjanpitoarvon erotus ottaa huomioon oman pääoman lisäyksenä. Oman pääoman lisäyksissä on noudatettava osakeyhtiölain mukaan erityistä varovaisuutta ja niistä on annettava perusteltu selvitys toimintakertomuksessa tai taseen liitetietona.


Yllä mainittujen erien yhteenlasketun summan tulee olla positiivinen. Jos näin ei ole, tulee hallituksen tehdä viipymättä ilmoitus kaupparekisteriin oman pääoman menettämisestä. Kun yhtiön oma pääoma näyttää menevän negatiiviseksi, tulee siihen reagoida välittömästi. Yhtiön johdon tulee, jos mahdollista, sijoittaa yhtiöön lisää rahaa ennen tilikauden päättymistä. Kirjanpidon tulee olla ajantasainen, jotta päätös ja maksu on ehditty tehdä ennen tilikauden päättymistä. Rekisteröity tilinpäätös, jossa oma pääoma on negatiivinen, vaikeuttaa liiketoimintaa.

Teija Kerbs
kirjanpidon asiantuntija
Helsingin seudun kauppakamari