Brexit ja tavaroiden vaatimustenmukaisuus viennissä

Brexitin siirtymäajan jälkeenkin Yhdistyneen kuningaskunnan (UK) tavaroita koskevat kansalliset lait johdetaan pitkälti EU-pohjaisista säädöksistä, mutta erilaisia muutoksia on tulossa ja vaatimukset pitää tarkistaa. Ajan kuluessa lainsäädännöllisiä eroja voi tulla enemmänkin, ja samalla käsityksen saaminen UK:n vaatimuksista voi muuttua hankalammaksi.

Tässä jutussa on listattu vaatimuksia, joita joulukuun alun tilanteen mukaan tulee huomioida tavaroiden viennissä Isoon-Britanniaan eli Englantiin, Walesiin ja Skotlantiin 1.1.2021 alkaen.

Pohjois-Irlantia koskee osin eri säännöt, koska siirtymäajan päätyttyä Irlantia/Pohjois-Irlantia koskeva pöytäkirja ”IE/NI Protocol” tulee sovellettavaksi ja Pohjois-Irlanti säilyy osin mukana EU:n sisämarkkinasääntöjen piirissä.

Lisätietoa tästä ja muista tähän artikkeliin kootuista asioista löytyy mm.
Euroopan komission ohjeesta ”Notice to stakeholders: Withdrawal of the United Kingdom and EU rules in the field of industrial products” (C-osa) ja UK:n hallinnon ohjeesta “Placing manufactured goods on the market in Great Britain from 1 January 2021”.
​​​​​​​

Markkinoille saattaminen ennen vuodenvaihdetta

Ennen vuodenvaihdetta UK:n tai EU:n markkinoilla laillisesti olevien tavaroiden osalta ei tarvitse tehdä mitään lisätoimenpiteitä. Kaikki tavarat, jotka siirtymäkauden päättyessä on saatettu laillisesti markkinoille EU:ssa tai UK:ssa, voidaan edelleen asettaa saataville EU:n tai UK:n markkinoilla, ja niitä voidaan siirtää näiden kaksien markkinoiden välillä, kunnes ne päätyvät loppukäyttäjälle.

Maija Kärkäs

Asettamisella saataville markkinoilla tarkoitetaan tavaran toimittamista markkinoille liiketoiminnan yhteydessä jakelua, kulutusta tai käyttöä varten joko maksua vastaan tai maksutta.

Tavaroiden katsotan lähtökohtaisesti olevan markkinoilla, kun niiden valmistusprosessi on saatettu loppuun, ne on yksilöllisesti tunnistettu ja siirtymisestä on sovittu, vaikka tuotteita ei vielä olisikaan siirretty Ison-Britannian tai EU:n markkinoille siirtymäajan päättyessä. Tätä ei sovelleta esimerkiksi korvattavissa oleviin tavaroihin, tai tavaroihin, joiden valmistamisesta on tehty sopimus, mutta joita ei ole vielä valmistettu. Markkinoille saattamista koskevista säännöistä ja esimerkeistä löytyy lisätietoa yllä mainituista Euroopan komission ohjeen B-osasta ja UK:n hallinon sivuilta.

Todistustaakka on maahantuojalla, jakelijalla tai muulla taloudellisella toimijalla, ja todisteeksi riittää lähtökohtaisesti kauppasopimus, lasku tai todiste tavaroiden kuljetuksesta.Vaatimustenmukaisuuden arviointi ja sen merkintä: UKCA

Suurin osa Ison-Britannian markkinoille vietävistä nykyisistä CE-merkintää vaativista tavaroista tulee merkitä UKCA-merkinnällä siirtymäajan jälkeen.

CE- ja UKCA -merkintää koskevat säännöt ovat tällä tietoa jatkossa linjassa siltä osin, että jos testaus- tai tarkastuslaitoksen käyttämistä ei vaadita EU:ssa CE-merkinnän kiinnittämiseksi, ei sitä vaadita myöskään UKCA-merkinnän osalta. Tämä koskee suurinta osaa tavaroita, eli tuotteen valmistajan tai valtuutetun edustajan vakuutus siitä, että tavara täyttää tuotetta koskevat vaatimukset, riittää. Vastaavasti jos EU:ssa vaaditaan tavaralle vaatimustenmukaisuuden arviointia ilmoitetussa laitoksessa CE-merkinnän saamiseksi, Isossa-Britanniassa edellytetään samoilta tavaroilta testaamista UK:n hyväksymässä arviointilaitoksessa, jotta siihen voidaan kiinnittää UKCA-merkintä.

Jos tavara on tarkoitettu EU:n, Pohjois-Irlannin ja Ison-Britannian markkinoille, siihen voidaan kiinnittää sekä CE- että UKCA-merkinnät. UKCA-merkintä ei ole jatkossa pätevä EU:n tai Pohjois-Irlannin markkinoilla.Uudet vaatimukset 1.1.2021

Uudet Ison-Britannian tavaroita koskevat vaatimukset pitää huomioida heti vuodenvaihteessa, eli viejän on varmistettava tavaroita koskevat säännöt. Esim. lääkkeitä, ajoneuvoja ja rakennustuotteita koskee erilliset vaatimukset, ja ei-harmonisoitujen tuotteiden vastavuoroinen tunnistaminen ei enää ole voimassa siirtymäajan loputtua. Lisätietoja löytyy UK:n hallinnon ohjeesta.

Joidenkin CE-merkittyjen tavaroiden osalta on kuitenkin asetettu siirtymäaika. Jos EU:n ja Ison-Britannian jotakin tiettyä tavaraa koskevat vaatimukset ovat yhteneväiset, kuten esimerkiksi leluja ja koneita koskevat säännöt, voi EU:n CE-merkinnällä varustetut tavarat viedä Isoon-Britanniaan vuoden 2021 loppuun asti. Tämä edellyttää, että joku seuraavista kriteereistä täyttyy:

  • CEmerkintä ei vaadi testaus- tai tarkastuslaitoksen käyttämistä tai
  • pakollinen testaus on tehty EU:n hyväksymässä ilmoitetussa laitoksessa tai
  • UK:n hyväksymässä ilmoitetussa laitoksessa tehdystä testauksesta annettu todistus EUvaatimustenmukaisuusvakuutukseen liittyen on siirretty EU:n hyväksymälle ilmoitetulle laitokselle ennen siirtymäajan loppua. Yrityksen tulee sopia tästä molempien laitosten kanssa. (Ks. lisätietoa yllä mainitun komission ohjeen A-osasta.)Valtuutettu edustaja

EU:n ulkopuolella valmistetulle tavaralle nimetty EU:ssa toimiva valtuutettu edustaja ei voi enää vuodenvaihteen jälkeen toimia edustajana Isossa-Britanniassa, vaan tavaralle tulee nimetä uusi edustaja UK:sta.Maahantuojan velvollisuudet

Kun tavaraa viedään Ison-Britannian markkinoille vuodenvaihteen jälkeen, maahantuojan tulee varmistaa, että:

  • tavaraan on merkitty maahantuojan nimi ja yhteystiedot (tästä on voimassa poikkeussääntö vuoden 2022 loppuun saakka)
  • vaatimustenmukaisuus on todettu ja siihen liittyvät merkinnät on tehty
  • tekniset asiakirjat on laadittu ja merkinnät on tehty
  • vaatimustenmukaisuusvakuutus on pidettävä saatavilla ja talletettava 10 vuodeksi
  • tavara on vaatimusten mukainen.Lisätietoja:

Sopimus Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä (konsolidoitu teksti)

Yleistä tietoa ja linkkejä

UK:sta EU:n suuntaan tavaroita tuotaessa huomioitavia sääntöjä on mm. Tukesin sivuilla
​​​​​​​Maija Kärkäs

Päällikkö
Enterprise Europe Network
Helsingin seudun kauppakamari